SmartHealth TD-1261 C/D

6,500.00 ฿

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอิฟราเรดผ่านทางช่องหู รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบบลทูธูกบัระบบสารสนเทศ หรือระบบแพทย์ทางไกลได้